CHÌ - LEAD |  KINH DOANH THỜI THẾ GIỚI PHẲNG .

Chì thỏi tái chế (Recycled Lead ingot)
* Tên sản phẩm (Names of Goods): Chì thỏi tái chế (Recycled Lead Ingot)
* Ứng dụng (Usage) : Chì tấm/Ống chì công nghiệp/Free cutting brass alloy/vỏ bọc ngoài bảo vệ lò nấu
• (Lead plate / Industrial lead pipe / Free cutting brass alloy / Protection plating furnace)
Tiêu chuẩn kích cỡ và trọng lượng (Packing Standard & Weight)
 

Kích cỡ (Standard)

Trọng lượng(Weight)

* Loại#1 (Type#1)

680 × 110 × 50 24 Kg

* Loại#2 (Type#3)

* Loại#3 (Type#3)

* Loại#4 (Type#4)

Tên sp(Names of Goods) Ứng dụng(Usage) Thành phần hóa học(Chemical Analysis) (Unit %)
Pb Sb Sn Bi Cu Zn

* Loại#1 (Type#1)

Đồng tấm
(Lead plate)

% còn lại (Remainder)

Sum 0.1 ↓
* Loại#2 (Type#2)

Ống chì công nghiệp
(industrial lead tube)

% còn lại (Remainder) Sum 0.4 ↓
* Loại#3 (Type#3) Free cutting brass alloy % còn lại (Remainder) 0.03 ↓ 0.5
0.03 ↓ 0.1
1.5
* Loại#4 (Type#4)

vỏ bọc ngoài bảo vệ lò nấu (Protection plating furnace)

% còn lại (Remainder) 5.0
5.0
0.1
0.1
1.5